Wybór był BARDZO, BARDZO trudny i zajął nam dużo czasu.
Spłynęło do nas mnóstwo pięknych, kreatywnych i ciekawych prac.  Potwierdziło się, że dziecięca wyobraźnia nie ma żadnych granic!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy postanowili przygotować prace konkursowe. Jesteśmy zachwyceni talentami małych Artystów.

Z wielką radością ogłaszamy, że konkurs wygrała:
Maja Tauchert (lat 8) z Jarocina.

Pomimo tego, że wyłoniliśmy już zwycięzcę konkursu, postanowiliśmy dać tym pięknym pracom drugą szansę – dziś ruszyło głosowanie internetowe.

Głosować można na www.czystojak.pl/konkurs. Każdy może oddać tylko jeden głos. Głosowanie potrwa do 4 stycznia 2021.

Na podstawie głosów internautów, wybierzemy zwycięzcę Nagrody Publiczności, który również otrzyma:bezdotykową stację do dezynfekcji rąk CZYSTOJAK.PL model Teens lub Kids (do wyboru). Zwycięzca przekaże ją do wybranej placówki – szkoły, przedszkola, domu dziecka, itp.
Aparat Fujifilm Instax Mini9, który trafi bezpośrednio do Zwycięzcy.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki! 🙂

 

 

Regulamin konkursu plastycznego
20 października 2020 – 21 listopada 2020

§1
Postanowienia ogólne

1 . Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.

2. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych uregulowanych w następujących aktach prawnych:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

informacje o okolicznościach przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania -reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem konkursu jest GRAFFICO Centrum Reklamy, adres: ul. Batorego 106, 87-100 Toruń, NIP 8790017819, REGON 870442075 (zwane dalej „Organizatorem”).

§2
Czas i miejsce trwania Konkursu

1.   Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Organizatora (https://www.facebook.com/iphtorun/), zwanym dalej „Profilem”. Informacja o Konkursie może pojawić się również w newsletterze lub/i w mailingu oraz innych formach promocji Organizatora.

2.   Konkurs trwa od godziny 12:00 dnia 20 października 2020 r. do dnia 21 listopada 2020 r., przy czym zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać do dnia 21 listopada 2020 r. do godziny 23:59.

3.   Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowane w formie wpisu dokonanego przez Organizatora na Profilu, do dnia 25 listopada 2020 do godziny 16:00. Dodatkowo ogłoszenie Zwycięzców może zostać również wysłane z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji – www, newsletter, mailing, itp.

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.   Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.   W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 15 roku życia, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.   W sprawach związanych z prawną i organizacyjną stroną konkursu Uczestnika reprezentuje rodzic lub opiekun prawny (zwany dalej “Opiekunem”).

4.   Każde dziecko może nadesłać tylko jedną pracę.

5.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości przez rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika.

6.   Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7.   Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na inne osoby.Wyjątkiem jest tylko nadesłanie pracy Uczestnika oraz pokwitowanie odbioru nagrody przez rodzica Uczestnika lub prawnego opiekuna.

8.   Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem Organizatorowi na etapie przyznawania nagród następujących danych Uczestnika.

a)   imię i nazwisko,

b)   wiek,

c)   adres e-mail,

d)   adres korespondencyjny,

e)   numer telefonu kontaktowego.

9.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

10. Z chwilą nadesłania przez uczestników prac konkursowych, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa autorskie do utworu (pracy) i  dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego terytorialnie i czasowo wykorzystania utworu i rozporządzania nim.

§4
Zadanie Konkursowe

1.    Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora zadania konkursowego na Profilu oraz rozesłania go za pomocą narzędzi Organizatora dnia 20 października 2020 o godzinie 09:00.

2.  Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat “Zaprojektuj swój wymarzony stojak do dezynfekcji rąk”.

3.  Zadaniem Uczestnika jest przesłanie na adres: marketing@graffico.pl do dnia 21 listopada 2020 do godz. 23:59 zeskanowanej pracy plastycznej.

a) praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną,

b) praca powinna być przygotowana na papierze o rozmiarze A4,

c) zeskanowana praca nie może mieć mniejsze rozdzielczości niż 300DPI,

d) praca powinna być wysłana w formacie .pdf, .jpg, .jpeg, .png,

e) Organizator nie odpowiada za błędy sprzętowe Uczestnika. Praca nadesłana w formacie innym niż powyższe oraz w jakości niższej niż w/w wskazana mogą nie zostać poddane ocenie.

4.  Wszystkie prace konkursowe mogą zostać opublikowana razem z ogłoszeniem wyników konkursu na Profilu, www i innych środkach komunikacji wraz z imieniem oraz wiekiem Uczestnika.

§5
Komisja Konkursowa oraz wyłonienie i ogłoszenie Zwycięzców

1.    Komisja Konkursowa oceniająca zgłoszenia składa się z przedstawicieli Organizatora Konkursu w liczbie 3 osób.

2.   Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny zgłoszeń do dnia 21 listopada 2020 do godziny 23:59 oraz wyłonienie Zwycięzcy.

3.   Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a)   zgodność odpowiedzi z tematem konkursu,

b)   pomysłowość i kreatywność.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do subiektywnej oceny nadesłanych odpowiedzi w celu wyłonienia Finalistów Konkursu.

5.   Komisja ogłosi swoją decyzję na Profilu i w innych środkach przekazu. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą prywatnie.

6.   Organizator nie ma obowiązku pokazania wygranej pracy publicznie.

§6
Nagrody w Konkursie

1.    Nagrodą w konkursie jest:

Bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk CZYSTOJAK model KIDS lub TEENS (do wyboru przez Zwycięzcę), o wartości 2300 zł brutto, która zostanie przekazana do placówki wskazanej przez Zwycięzcę oraz FujiFilm Instax Mini 9 o wartości  około 250-300 zł, który trafi bezpośrednio do Zwycięzcy. Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Rodzic lub opiekun prawny Zwycięzcy zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu Nagrody wygranej w Konkursie.

2.    Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem na wskazany adres.

3.    Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

6.    Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

7.   Organizator jest zobowiązany do wydania nagrody nie później niż w terminie 14 dni roboczych od kontaktu ze Zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną.

§7
Reklamacje

1.  Decyzja o wyłonieniu i wskazaniu Zwycięzcy Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2.  W przypadku, gdy okaże się, że wybrany przez Organizatora Zwycięzca nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, nagroda przypada innemu Uczestnikowi konkursu wybranemu przez Organizatora. Wyboru innego Uczestnika dokonuje Organizator i wybór ten ma charakter uznaniowy. Wybór ten nie podlega reklamacji.

3.  Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres Organizatora nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

4.  Pisemna reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Uczestnika.

5.  Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji.

7.  Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w pkt. 3  nie będą rozpatrywane.

§8
Nieuczciwi Uczestnicy

1.    W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, w tym łamania przez Uczestników przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika udziału w Konkursie.

2.  Zgłoszenia nieczytelne, zawierająca treści obrażające lub naruszające zasady obyczajowości nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

3.   Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie ani reklamacja. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

§9
Postanowienia końcowe

1.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.   Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu, a w szczególności naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

3.   Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci wynikające z usług świadczonych przez dostawcę Internetu, które mogą wpłynąć na termin nadesłania zgłoszeń.

4.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z www.facebook.com. Dane Uczestnika będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być skierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi serwisu Facebook.

5.   Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności, jeśli ten nie zgłosi się w terminie po odbiór nagrody

7.   Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

8.   Regulamin Konkursu dostępny jest na www Organizatora pod adresem https://czystojak.pl/regulamin/.

9.   Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości nagrody konkursowej.

10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020

 

ZAŁĄCZNIK 1:

Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2.     Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Organizatora, a następnie przetwarzane:

a.      jako niezbędne dla udziału Uczestnika w Konkursie i wykonania umowy regulującej udział Uczestnika w Konkursie,

b.     jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora oraz obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

3.     Podanie danych za każdym razem jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konkursie (a ich usunięcie uniemożliwia kontynuowanie udziału w Konkursie i/lub odebranie nagrody w przypadku wygranej). Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4.     Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania Konkursu oraz następnie w okresie niezbędnym dla wydania nagród oraz rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub zastrzeżeń.

5.     Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:

a.      imię i nazwisko,

b.      wiek

c.      adres e-mail,

d.     adres korespondencyjny,

e.     numer telefonu komórkowego

6.     Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a.      realizacja i zarządzenie Konkursem, w tym realizacja umów z Uczestnikami

(w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie ewidencji Uczestników, ustalanie zwycięzcy, ogłaszanie zwycięzcy, przesyłanie nagrody),

b.     zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi,

w związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Organizatora.

7.     Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom, przy udziale których Organizator realizuje Konkurs. Organizator w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do wykorzystywania ani ujawniania informacji z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych czynności na rzecz Organizatora lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Organizator zobowiązuje podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych, do zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8.     Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

a.      dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

b.     sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,

c.      usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

d.     ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora,

9.     Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak i wszelka inna komunikacja

z Organizatorem, wymaga przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres marketing@graffico.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.

10.   Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ramach przedsiębiorstwa Organizatora wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych.

11.  Wszystkie serwery wykorzystywane przez Organizatora umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.